Τα πλέον γνωστά συστήματα κατάσβεσης είναι το CO2 που καλύπτει όλο το φάσμα των εφαρμο-γών, το FM 200 (HFC 227ea), το NOVEC 1230 και το Inergen (IG 541) για κλειστούς χώρους με προσωπικό ενώ υπάρχουν συστήματα ειδικών εφαρμογών όπως το Wet Chemical για κουζίνες. 

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230
Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

ECS Clean Agent Fire Suppression Systems, FM 200, NOVEC 1230

A proven, effective and reliable clean agent fire suppression option. This gaseous fire system protects highly valuable assets without damaging the equipment.
 

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

ECS™ Clean Agent Fire Suppression Systems are the preferred fire suppression solution for facilities that cannot afford the downtime associated with a fire or typical water-based fire suppression systems. Clean Agent systems extinguish a fire quickly by breaking down the molecular structure of the fire. The suppression agents do not harm the equipment or personnel in the protected room or cause a mess to clean up afterwards.

 

ECS™ Clean Agents offer rapid fire extinguishment, suppressing fires within seconds of the agent being discharged into the protected area.  The agents are ventilated out of the space and do not leave behind a residue to be cleaned up, allowing your facility to get back to work immediately. 

 

ECS™ Clean Agents are non-toxic when used in compliance with NFPA Standard 2001. They do not impair breathing or obscure vision in an emergency situation, providing an added measure of safety for personnel.

Clean Agent Characteristics Defined by NFPA 2001

- They are volatile, non-conductive gases.

- They leave behind no residue of any kind.

- They are safe for use in occupied areas      when

   properly designed.

- They are environmentally acceptable to the    EPA.

ECS Clean Agents Offered by Kidde Fire Systems

- HFC-227ea

- 3M™ Novec™ Fire Protection Fluid

- FE-13™

Features

 • Reduces risk of downtime and helps maintain business continuity in the event of a fire.

 • Clean, leave behind no residue.

 • Safe for discharge into occupied spaces.

 • Cost effective engineered system, providing maximum protection.

 • Tested and approved with all of Kidde's various detection and control options.

 • Sustainable technology providing an environmentally-consciencious solution

Technical Specifications

 • Reduces risk of downtime and helps maintain business continuity in the event of a fire.

 • Clean, leave behind no residue.

 • Safe for discharge into occupied spaces.

 • Cost effective engineered system, providing maximum protection.

 • Tested and approved with all of Kidde's various detection and control options.

 • Sustainable technology providing an environmentally-consciencious solution

Listing & Approvals

 • UL Listed

 • ULC Listed

 • FM Approved

 • USCG Approved

 • MEA Listed

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230
Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

A proven, effective and reliable clean agent fire suppression option. This gaseous fire system protects highly valuable assets without damaging the equipment.
 

With the patented-technology of “piston flow”, the ADS™ System is capable of delivering greater mass flow rates (2.5 to 3 times faster) than a standard clean agent system. This innovation allows networking of longer pipe runs in complex configurations with smaller pipe sizes for protection of larger hazard areas.


With the patented-technology of “piston flow”, the ADS™ System is capable of delivering greater mass flow rates (2.5 to 3 times faster) than a standard clean agent system. This innovation allows networking of longer pipe runs in complex configurations with smaller pipe sizes for protection of larger hazard areas.

These characteristics allow the ADS™ System to be a virtual “drop-in” replacement for existing Halon 1301 systems. Most installations will require only new nozzles and agent storage cylinders and can use most of the existing pipework—providing substantial savings when retrofitting existing systems.pipework—providing substantial savings when retrofitting existing systems.

Features

 • Clean, leaves behind no residue.

 • Safe for discharge into occupied spaces.

 • Cost effective engineered system, providing maximum protection.

 • Sustainable technology providing an environmentally-consciencious solution.

 • Tested and approved with all of Kidde's various detection and control options.

Technical Specifications

 • Offers higher cylinder fill capacities for more efficient agent storage.

 • Increased agent flow rates and distances provide better coverage for larger hazard areas.

 • Smaller piping diameter results in installation cost savings.

 • Discharges the suppression agent into the hazard in seconds.

Listing & Approval

 • UL Listed

 • EPA Listed Agent

 • FM Approved

 • USCG Approved

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230
Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

ADS Clean Agent Fire Suppression Systems, FM 200, NOVEC 1230

Argonite Suppression System

High Pressure CO2 (HP CO2)

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

Amerex Restaurant Systems

AMEREX KP RESTAURANT FIRE SUPRESSION SYSTEM

Amerex offers two systems to meet the industry’s varying needs. With the Amerex KP Restaurant Fire Suppression System you get appliance-specific coverage that typically offers lower initial cost. The KP system is ideal for uses where appliance location is fixed such as in fast food chains, casual dining, cruise ships and school cafeterias.

 

AMEREX ZD RESTAURANT FIRE SUPRESSION SYSTEM

The Amerex ZD Restaurant Fire Suppression System adds greater flexibility by letting you reconfigure a kitchen or move appliances without moving nozzles. Because of its adaptability, this system is the most cost effective choice over the life of the system. The ZD system was designed with fine dining, culinary schools, military facilities, hotels and hospitals in mind.

A proven, effective and reliable clean agent fire suppression option. This gaseous fire system protects highly valuable assets without damaging the equipment.
 

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

The Kidde HP CO2 System utilizes highly sophisticated electric and/or pneumatic detection units which sense fire at its inception.  It is designed specifically for each hazard and operated automatically, to ensure immediate detection and rapid suppression.

 

The Kidde HP CO2 Fire Suppression System is an engineered system available in three application configurations: total flooding (for unoccupied areas), local application or hand-hose line. Gaseous carbon dioxide rapidly suppresses fire by a combination of cooling and oxygen displacement. Discharge duration and agent flow rates are customized for the individual application.

These characteristics allow the ADS™ System to be a virtual “drop-in” replacement for existing Halon 1301 systems. Most installations will require only new nozzles and agent storage cylinders and can use most of the existing pipework—providing substantial savings when retrofitting existing systems.pipework—providing substantial savings when retrofitting existing systems.

Features

 • Proven quality and reliability with the Kidde brand.

 • Tested and approved all of Kidde's various detection and control options.

 • An inexpensive and easy-to-access agent when refill is necessary.

 • Wide ranges of proven safe, hazard protection.

Technical Specifications

 • Reduces the oxygen content of the atmosphere to a point where combustion becomes impossible

 • Hardware to accommodate any application and system type

 • Offered in 25 lbs. to 100 lbs. cylinders

 • Hose reel line systems

 • Directional valve system options

 • Lockout valves and lockout circuits

Listing & Approvals

 • FM Approved

 • UL Listed

 • USCG Approved

 • MEA Approved

Technical Specifications

 • Actuation by solenoid or manual actuator

 • Stored as a gas within the cylinder assembly

Features

 • Safe for personnel and equipment

 • Leaves no residue behind

 • Most systems are designed to extinguish fires within one minute.

 • Environmentally friendly

The Kidde HP CO2 System utilizes highly sophisticated electric and/or pneumatic detection units which sense fire at its inception.  It is designed specifically for each hazard and operated automatically, to ensure immediate detection and rapid suppression.

 

The Kidde HP CO2 Fire Suppression System is an engineered system available in three application configurations: total flooding (for unoccupied areas), local application or hand-hose line. Gaseous carbon dioxide rapidly suppresses fire by a combination of cooling and oxygen displacement. Discharge duration and agent flow rates are customized for the individual application.

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

The Kidde Argonite fire suppression system uses a blend of inert gases that offers effective fire protection with zero environmental impact.​
 

Argonite™ is safe and effective for use on many applications.  It is well suited for leaky enclosures such as flight simulators, substations, and control rooms and for application with multiple hazards.

Listing & Approvals

 • FM Approved

 • ULC Listed

Listing & Approvals

 • FM Approved

Technical Specifications

 • Addresses hazards with partial enclosures or unenclosed equipment

 • Compensates for continuous air handling process

 • Suitable for extreme temperatures

 • Horizontal or Vertical Installation

 • Allows for multiple and extended discharges

 • Variety of standard/stock refrigeration packages available

Features

 • Fast-acting, within seconds CO2 penetrates the entire hazard area to smother the fire.

 • Less expensive to replenish than other agents.

 • Does not require hydrostatic testing.

 • Leaves no residue, eliminating the need for a time-consuming and costly clean-up

 • Effective on a wide range of flammable and combustible materials in both surface and deep-seated fires.

 • Allows for multiple hazard protection from a common piping system.

CO2 is an odorless, colorless, inert gas that extinguishes fire primarily by diluting the oxygen that supports combustion. It is applied by either the “total flooding” or “local application” method. CO2 is not recommended for normally occupied spaces, except when other means of fire protection are not effective.

 

Total flooding delivers CO2 into an enclosure until the fire is extinguished. For open hazards, the CO2 local application method blankets the hazard extinguishing the flames and cooling the hazard.  In “total flooding”, the enclosure of the hazard protected is flooded to a proper concentration. In “local application”, CO2 is directly applied in the proper amount at the rate required to cover the protected hazard.

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

High Pressure CO2 (HP CO2)

Σύστημα Κατάσβεσης NOVEC 1230

The CARDOX Low-Pressure Carbon Dioxide (LP CO2) System is a proven solution when used to protect areas that require multiple suppression cycles, expansion capabilities, numerous hazards or more than 5000 lbs of CO2.​
 

We have the expertise and product line to protect a full range of hazards with vertical and horizontal storage tanks ranging from 2¾ ton to 60 ton and are available in 120, 220, 380, 460 and 575 volts, 50/60Hz, single and three phase variants. Optional CSA and PED approved systems are also available.

CARDOX™ Low Pressure CO2 (LP CO2)